Over Zorgen voor Welzijn

Missie en visie

 

Ambitie

Zorgen voor Welzijn is opgericht om een brede doelgroep te voorzien van hulp- en dienstverlening. Hieraan invulling geven sluit aan bij mijn huidige aspiraties en behoeften als mens en professional. Ik beschik over brede kennis en kunde. Ik ken de ontwikkelingen in het zorglandschap en ben meegegroeid met deze ontwikkelingen. Ik heb kennis van de zorgketen en van de werkwijze van de jeugdbeschermingsketen. 

Deze kennis beslaat de periode voor en na de transitie van de jeugdzorg in 2015. Ik heb mijn toenmalige werkgever (FlexusJeugdplein) door middel van een innovatietraject mogen adviseren hoe die goed in kon spelen op deze transitie. Het ideale zorglandschap bestaat mijns inziens uit een gedifferentieerd palet aan hulp- en dienstverleners die ten dienste staan van het beantwoorden van diverse vragen. Ik wil met mijn onderneming een aanvulling zijn op het reguliere aanbod binnen het sociaal domein, de jeugdzorg, het onderwijs en de welzijnssector.

Zorgen voor Welzijn hecht waarde aan een zo optimaal mogelijke participatie van jeugdigen in de samenleving. De ambitie is om hieraan bij te dragen door middel van een breed aanbod aan ouders, medeopvoeders, jeugdigen, professionals en organisaties die direct of indirect met deze jeugdigen en hun netwerk van doen hebben. Waar wenselijk en mogelijk gebeurt dat in samenwerking met andere professionals. De flexibele inzet, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en brede ervaring binnen Zorgen voor Welzijn maken hopelijk het verschil.

Mijn ambitie is om hieraan bij te dragen door middel van een breed aanbod aan ouders, medeopvoeders, jeugdigen, professionals en organisaties die direct of indirect met deze jeugdigen en hun netwerk van doen hebben. Als ondernemer kan ik bezig zijn met al deze facetten en hoef ik me niet te beperken tot één aspect. Juist dat vind ik het mooie aan ondernemerschap, dat je je met van alles tegelijkertijd bezighoudt!

Ik ben geïnteresseerd in kleine en grote opdrachten.

Opdrachten en feedback

Burgers en professionals met vragen op het gebied van vrijwillig ambulante en gedwongen jeugdzorg en maatschappelijk werk kan Zorgen voor Welzijn van maatwerk voorzien. De onderneming is tevens beschikbaar voor studiebegeleiding, vorming en onderwijs. Dat geldt ook voor het geven trainingen, advies en coaching.

Tot nu toe hebben opdrachtgevers Zorgen voor Welzijn gevonden als ze een professional nodig hadden die vorm en inhoud kon geven aan:

Procesbegeleiding en procesregie in complexe casuïstiek   

Casusregie en hulpverlening in complexe casuïstiek

Wettelijke vertegenwoordiging in jeugdbeschermingscasuïstiek

Maatwerk in het reguliere onderwijs voor een leerling met speciale onderwijsbehoeften en in het verlengde hiervan coaching en advisering aan onderwijsprofessionals

Scriptiebegeleiding

Wat ik zoal terug kreeg over mijn inzet: ‘eerlijk’, ‘flexibel’ en ‘nauwkeurig’. ‘Een collega die kalmte uitstraalde in gesprekken, hoe chaotisch de situatie ook was. Haar kalmte zorgde voor rust, overzicht en ordening in de chaos, vanuit aansluiting en empathie.’ En: ‘open minded, op leren en samenwerken gericht in een dynamische werkomgeving’. Onderwijsprofessional: ‘de leerling pakt ieder begeleiding-advies goed op en dat vind ik fijn om te zien’. Ook: ‘goede terugkoppelingen en mooie verslaglegging’.

Bij Zorgen voor Welzijn is affiniteit met zorgvragen binnen de setting van gesloten residentiële voorzieningen en penitentiaire voorzieningen momenteel niet aanwezig.

Kwaliteit

Het leveren van goede hulp- en dienstverlening staat bij Zorgen voor Welzijn hoog in het vaandel. Mijn registratie als zelfstandig ondernemer in het beroepsregister van de stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onderschrijft dat. Deze instantie toetst of jeugdprofessionals voldoen aan de criteria voor (her)registratie en onderhoudt een stelsel van collegiaal toezicht. 

Zorgen voor Welzijn respecteert ook de beroepscode van de beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk (BPSW). Met haar diensten onderschrijft Zorgen voor Welzijn het werken vanuit een maatschappelijke opdracht, in lijn met de missie en visie van het sociaal werk. Om mijn expertise op peil te houden en uit te breiden maak ik gebruik van een scholingsplan.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Als zorgaanbieder sta ik onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De overheid heeft  wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Ik ben lid van het onafhankelijke serviceplatform ZZP-er in de zorg (https://www.zzp-erindezorg.nl/). Met mijn lidmaatschap voldoe ik aan de Wtza en Wkkgz. Ik maak onder andere gebruik van hun kwaliteitssysteem. Hiermee voorzie ik in het hebben van een klachtenportaal, klachtenregeling en het verantwoord omgaan met de privacy van mijn klanten (AVG).

Klachtenregeling

Tevreden of ontevreden? Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn zorg- en dienstverlening. Ik zet mij hiervoor in. Toch kan het gebeuren dat er dingen misgaan of anders lopen dan u verwacht. Ik hoor graag of u tevreden of ontevreden bent. In het laatste geval wil ik samen met u naar een oplossing zoeken. In beide gevallen kunt u contact met mij opnemen op het telefoonnummer 0683486216, via info@zorgenvoorwelzijn.nl of via het onderstaande contactformulier.

Voor het indienen van een klacht kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij de klachtencommissie via https://www.zzp-erindezorg.nl/klacht.